Υποβολή Βιογραφικού | Resume Submission

 

 

Έτος γέννησης | Birthdate *
Format: 21/04/2021
To Αρχείο πρέπει να είναι μέχρι 16 MB | File must be less than 16 MB
Τύπος Αρχείου: pdf | File Type: pdf
To Αρχείο πρέπει να είναι μέχρι 16 MB | File must be less than 16 MB
Τύπος Αρχείου: pdf | File Type: pdf

Η Εταιρία μας, με την επωνυμία «LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» και έδρα επί της Λ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι (στο εξής και χάριν συντομίας: «LAMDA»), είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της αξιολόγησης της καταλληλότητας σας για την κάλυψη της θέσης εργασίας για την οποία υποβάλετε το βιογραφικό σας.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ: Στο πλαίσιο της εξεύρεσης και αξιολόγησης υποψηφίων, η LAMDA συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αναφέρετε στο βιογραφικό σας σημείωμα και στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εργασιακή εμπειρία, εκπαίδευση.
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ: Η συλλογή των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την προάσπιση του εννόμου συμφέροντος της LAMDA και πιο συγκεκριμένα για την αξιολόγηση και εξεύρεση του κατάλληλου υποψηφίου για την εκάστοτε θέση εργασίας.
ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ: Τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τους υπεύθυνους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της Εταιρίας μας. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης υποψηφίων αλλά και της κάλυψης εργασιακών αναγκών εντός του Ομίλου της Lamda, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι εταιρείες εξεύρεσης & αξιολόγησης προσωπικού καθώς και συνδεδεμένες με τη Lamda εταιρείες.
ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ Τα προσωπικά σας δεδομένα, θα διατηρούνται για περίοδο δύο (2) ετών από τη λήψη του βιογραφικού, προκειμένου να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά σας για υφιστάμενη ή μελλοντική θέση εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα άκρως δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, που δημιουργεί διαρκώς νέες ανάγκες και απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται.  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις πρακτικές μας και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε δείτε την ενότητα «Προσωπικά Δεδομένα»

 

Our Company, “LAMDA DEVELOPMENT S.A” having its registered seat at 37A Kifisias Avenue, 15123, in Maroussi, Greece (hereinafter: “LAMDA”) is Data Controller, pursuant to the legislation currently in force, in the context of the processing of your personal data to assess your candidacy for the job vacancy, for which you submit your CV.
WHICH PERSONAL DATA WE COLLECT: In the context of the assessment and selection procedure of the candidates, LAMDA collects and processes your personal data that is included in your CV and data that is collected during the interviews, such as your full name, your contact details, your working experience and your education.
WHY WE COLLECT IT:Personal data is processed according to the legal basis of the Company’s Legitimate Interest and more specifically for the assessment and selection of the most suitable candidate for the job vacancy.
WITH WHOM WE SHARE IT: Your personal data is collected and further processed by the responsible and duly authorized employees of our Company. Recipients of your personal data are recruitment companies and other legal entities of our Group, in the context of the assessment of the candidates and the fulfilment of the special needs of LAMDA Group for recruitment.
HOW LONG WE KEEP IT: Your personal data is retained for two (2) years of the receipt of your CV, in order to assess your candidacy for the current or future job vacancy, taking into consideration the Company’s activity in a dynamic environment, where new needs and demands constantly appear in the fields of human resources. Upon expiration of the retention period, personal data will be deleted. For more information about our practices and your rights, please click here “Personal Data

 

Vertical Tabs